Advokat

Per-Anders Bönner

Advokat Per-Anders Bönner handlägger ärenden inom det arrenderättsliga området. Bönner har handlagt tvister berörande väsentligt över tusentalet arrendeupplåtelser och är kanske det ombud vilken handlagt flest arrendetvister inför landets arrendenämnder och domstolar.

Bönner har sedan många år ett nära samarbete med Sveriges Jordbruksarrendatorers Förbund (SJA) och åtar sig, när fråga är om jordbruksarrende, endast uppdrag åt arrendatorer. Bönner deltar även regelbundet som utbildare och föreläsare i arrenderätt.

Bönner är född 1948 och är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1979. Verksamheten bedrivs nu i något mer begränsad omfattning än tidigare.

 
Advokatfirman Bönner AB
Box 77
590 44 Rimforsa